Parametry ESG

ESG je soubor hodnot, které prochází celou firmou, a jejichž cílem je zajistit udržitelné fungování podniku a udržitelnou budoucnost. Prostřednictvím ESG lze kvantifikovat firemní udržitelnost a odpovědnost.

ESG je metoda, díky které firmy formulují své udržitelné obchodní strategie a naplňují stanovené cíle. Vysoké skóre ESG je důležitým kritériem pro investory, kteří se stále více zaměřují na témata, jako je klimatická změna, úbytek vody, hromadění odpadu v přírodě, férový přístup k zaměstnancům, transparentní reportování nebo protikorupční pravidla.

ESG skóre je důležité i pro společnosti samotné, jelikož jim otevírá dveře například k výhodnějším úvěrům. Tlak na firmy v oblasti udržitelnosti vyvíjí také odběratelé, spotřebitelé a regulátoři.

ENVIROMENTAL


Písmeno E vyjadřuje dopad firmy na životní prostředí, tedy to, jak svými aktivitami, ať už pozitivně či negativně, ovlivňuje kvalitu životního prostředí. Zároveň hodnotí i možná rizika a procesy, které by mohly vést ke zhoršení vlivu společnosti na životní prostředí.

Výkaznictví hodnotí, jakou má firma uhlíkovou stopu, kolik vyprodukuje emisí do atmosféry, a jak se případně snaží dopady své činnosti minimalizovat. Důležitým kritériem je i efektivní využívání energií a jejich úspora. Do této kategorie spadá i šetrné využívání vodních zdrojů, vliv na biodiverzitu, množství vyprodukovaného odpadu a jeho recyklace nebo využívání inovativních zelených technologií. Důležitým aspektem je i efektivní využívání surovin a materiálů.

SOCIAL


Písmeno S označuje vliv firmy na společnost, která je hodnocena dvěma základními kritérii : 1) pracovním prostředím, které firma vytváří pro své zaměstnance, 2) vlivem, který má firma na společnost jako celek. Do prvního spadá především firemní kultura, která zahrnuje řadu faktorů od bezpečnosti práce, eliminace diskriminace na pracovišti, vytváření inkluzivního prostředí, až po firemní školky pro děti zaměstnanců. Do vlivu na společnost patří například způsob, jak se společnost staví ke své komunitě nebo jaké veřejně prospěšné projekty podporuje.

GOVERNANCE


Písmeno G se dá popsat jako způsob vedení společnosti. Tato kategorie se věnuje fungování firmy, její transparentnosti a například i tomu, zda nefiguruje v kontroverzních kauzách. Právě tento faktor má velký význam především pro investory.