FAQ - Často kladené dotazy

Co je to ESG?

Prostřednictvím ESG reportingu (Environmental, Social and Governance) lze kvantifikovat firemní udržitelnost a odpovědnost. Vysoké ESG skóre je důležitým kritériem pro investory, ale i pro společnosti samotné, protože jim například ulehčuje přístup k výhodnějším úvěrům.

Kdo má povinnost reportovat v oblasti ESG?

V současné době platí povinnost zveřejňovat ESG report pro podniky, na které se vztahuje směrnice o vykazování nefinančních informací (NFRD). Ta zahrnuje velké společnosti veřejného zájmu nad 500 zaměstnanců. Tyto firmy budou zveřejňovat první ESG report v roce 2025.  

Od roku 2025, budou povinny zveřejnit ESG report velké společnosti, které mají více než 250 zaměstnanců a zároveň mají roční obrat minimálně 40 milionů euro nebo bilanční sumu minimálně 20 milionů euro.  

Od roku 2026 budou mít povinnost reportovat v oblasti ESG kótované malé a střední podniky a malé a nepříliš složité úvěrové instituce a kaptivní pojišťovny.

Jakou legislativou se řídí ESG reporting?

Povinnost ESG reportingu se řídí směrnicemi a nařízeními Evropské unie a Rady Evropské unie, především pak směrnicí CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) a standardy ESRS (European Sustainability Reporting Standards). Dále nařízením o taxonomii, nařízením SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) a směrnicí NFRD (Non-Financial Reporting Directive).

Co je ESG skóre?

ESG skóre číselně vyjadřuje udržitelnost či odpovědnost firmy. Je ukazatelem toho, jaký má daná firma vliv na životní prostředí, společnost a jakým způsobem je vedena.

Co znamená zkratka CSRD a jak souvisí s ESG reportingem?

Směrnice CSRD, jejíž zkratka je odvozena z anglického Corporate Sustainability Reporting Directive, ukládá firmám v Evropské unii povinnosti reportovat v oblasti ESG podobně jako u finančních výkazů. Součástí směrnice CSRD jsou také standardy ESRS (z anglického European Sustainability Reporting Standards), kterým musí firmy přizpůsobit svůj ESG reporting tak, aby společnosti vykazovaly srovnatelné, relevantní a spolehlivé informace o udržitelném rozvoji.

Jaké jsou oblasti měření ESG?

ESG report se skládá ze tří pilířů – environmentální dopad, sociální dopad a způsob vedení firmy. Tyto pilíře se pak dělí na další oblasti sledované v rámci ESG reportingu:   

  • Reportování a transparentnost  

  • Dodržování environmentálních předpisů 

  • Sociální odpovědnost  

  • Fungování společnosti a etické chování

Existuje nějaký předpis, který stanovuje, jak by měl ESG reporting vypadat?

Ano, ESG report by měl být připraven podle Evropských standardů pro reporting o udržitelnosti (ESRS). Tento předpis definuje standardy pro vykazování udržitelného rozvoje, kterým musí společnosti v rámci CSRD přizpůsobit svůj ESG reporting. Cílem těchto standardů je zajistit, aby společnosti vykazovaly srovnatelné, relevantní a spolehlivé informace o svém udržitelném rozvoji.

Musí se firma v jednotlivých oblastech ESG reportingu postupně zlepšovat?

Ne, zlepšování se v jednotlivých oblastech ESG není nutné. Obecně se jedná pouze o reporting a transparentnost. Je však v zájmu firem, aby dosahovaly co nejvyššího skóre ESG.

Jakou má ESG report formu v praxi?

Forma reportu je relativně flexibilní. Musí ovšem korespondovat s požadavky směrnic EU. Každý ESG report musí na základě legislativy EU veřejně dostupný.

Zeptejte se nás

Zajímají Vás další skutečnosti týkající se snižování uhlíkové stopy a nefinančního výkaznictví? Naši odborníci Vám rádi pomohou vyznat se ve složité problematice. Kontaktujte nás prostřednictvím následujícího formuláře.

Poskytnutím údajů v rozsahu jméno, příjmení, e-mail, telefonní číslo a adresa uděluji společnosti Centrum udržitelné budoucnosti se sídlem Praha 7 - Holešovice, Františka Křížka 362/1, IČ: 21317224 v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), GDPR, souhlas se zpracováním všech poskytnutých údajů, a to za účelem zpracování poptávané služby. Osobní údaje nebudou předávány třetím subjektům.

Subjekt údajů má právo souhlas kdykoli odvolat, stejně jako požadovat přístup k osobním údajům, jejich opravu, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, jakož i využít právo na přenositelnost údajů. Subjekt údajů má rovněž právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů. Pro odhlášení, příp. pro bližší informace o tom, jak zpracováváme osobní údaje a jaká jsou práva subjektů údajů nás, prosím, kontaktujte na telefonu 777 771 087 nebo e-mailu gdpr@cub.cz.